Algemene Voorwaarden

Lessen, workshops en evenementen

Voor deelname aan de Inside Defence lessen, workshops en evenementen geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Tenzij anders vermeld.

Aansprakelijkheid

Inside Defence investeert veel tijd en aandacht aan de veiligheid tijdens de lessen, workshops en evenementen.

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden op onze site of door het inschrijfformulier te ondertekenen verklaart de student nadrukkelijk de lessen, workshops en evenementen van INSIDE DEFENCE te volgen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel en andere schade, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door de student /deelnemer zelf zullen worden gedragen.

Het deelnemen aan lessen, workshops en evenementen van INSIDE DEFENCE en het gebruik maken van apparatuur en materiaal geschiedt geheel op eigen risico. INSIDE DEFENCE is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen, workshops en evenementen wordt opgelopen, noch voor schade of vermissing van kleding/materiaal/voorwerpen die op de trainingslocatie aanwezig zijn of achter worden gelaten.

Men blijft eveneens zelf verantwoordelijk voor het in ongerede geraken van op de locatie achtergelaten zaken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor eigen rekening. INSIDE DEFENCE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de deelnemer ontheft INSIDE DEFENCE van elke aansprakelijkheid.

Deelnemers van INSIDE DEFENCE evenementen (reguliere lessen, workshops, seminars, cursussen e.d.) verklaren geen antecedenten te hebben bij Justitie. Indien de instructeur hierom verzoekt dient door de deelnemer een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te worden getoond. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn die voor rekening van de deelnemer komen.

INSIDE DEFENCE behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet voldoen aan bovenstaand artikel, dan wel storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen, workshops of evenementen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door INSIDE DEFENCE.

Abonnementen

INSIDE DEFENCE hanteert een maandelijkse contributie van €46,- per kalendermaand . Voor dit bedrag mogen de reguliere lessen onbeperkt gevolgd worden.

Proeflessen tijdens de reguliere lessen zijn te volgen via het proeflessen pakket (3 proeflessen plus een gratis T-shirt voor 25 euro) bij inschrijving wordt het bedrag van 25 euro in mindering gebracht op de eerste maand trainen. Voor privé lessen is het volgen van een gratis proefles niet mogelijk.

Bovengenoemde bedragen zijn vastgesteld naar peildatum van 1 juli 2017. Studenten zullen alvorens veranderingen plaatsvinden op de hoogte gesteld worden van deze komende veranderingen.
De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door INSIDE DEFENCE worden aangepast.

De cursist heeft het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.
INSIDE DEFENCE werkt met een automatische incasso en betalingen via Ideal.

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier van onze partner Fitmanager volledig in te vullen.
Het lidmaatschap vangt aan vanaf het moment dat het abonnement is aangekocht via Fitmanager en de betaling is ontvangen. De inschrijving wordt automatisch verlengd.

Het incasseren van de maandelijkse contributie heeft geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen door het lid.

In gebreke

Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt het bedrag meegenomen in de eerst volgende incassering (zonder kosten). Hierna wordt € 10, – administratiekosten in rekening gebracht. Het lid krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen.

Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van INSIDE DEFENCE om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het lid kan dan de toegang tot de vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Aanpassen lestijden

INSIDE DEFENCE behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
Op officiële en erkende feestdagen en school vakanties is INSIDE DEFENCE gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.

Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden een vervanger te vinden voor het geven van een les/training. Mogelijk zal, bij het niet tijdig vinden van een vervanger, de les komen te vervallen.

Restitutie

Restitutie van de contributie, gekochte strippenkaarten,vooruit betaalde privélessen, proeflessen pakketten, kleding of materiaal , vooruitbetaalde seminars of workshops wordt niet verleend.

Opzeggen lidmaatschap

Inside Defence hanteert geen opzeg termijn. Opzeggen van het lidmaatschap is ten alle tijden mogelijk.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden, een mail aan info@insidedefence is voldoende. Feedback over het beëindigen stellen we zeer op prijs.

Achterstallige betalingen dienen te zijn voldaan of te worden voldaan op moment van opzegging.
Wanneer het lid het lidmaatschap niet schriftelijk beëindigd, blijft er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie maandelijks worden geïncasseerd tot het moment van werkelijke uitschrijving.

Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om het lid toegang verder te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

KMG-NL lidmaatschap

Bij het afsluiten van een regulier lidmaatschap dient men ook lid te worden van de bond, dit geschiedt tegen een jaarlijkse betaling van €25,- per jaar.

In het eerste jaar zijn er bijkomende administratie kosten van €5,- en betaalt men €30,-
Betaling geschiedt rechtstreeks aan de bond middels een machtiging voor incasso cq KMG bondsformulier.
Verlenging is jaarlijks €25,- (KMG houdt zich het recht om volgens de KMG-NL richtlijnen de contributie te verhogen)

De cursist dient, bij deelname aan lessen Krav Maga, zich tevens te onderwerpen aan de Lidmaatschapsvoorwaarden van KMG – NL. Deze zijn vrijblijvend op te vragen via KMG – Nederland.

Kidsafety en Teens Krav Maga

Voor leden onder de 18 jaar rekenen wij geen inschrijfgeld. Eenmalig is de aanschaf van een Kidsafety T-shirt of Teens Krav Maga shirt verplicht.

De contributie van 29 euro per maand is berekend op jaarbasis en zal daarom ook tijdens schoolvakanties geïncasseerd worden.

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties in de regio Amsterdam komen de Kidsafety en Teens Krav Maga lessen te vervallen. Voor de andere lessen kan er tijdens deze periodes een aangepast rooster zijn.