Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring


Lessen, workshops en evenementen
Voor deelname aan de Inside Defence lessen, workshops en evenementen geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Tenzij anders vermeld.


Aansprakelijkheid
Inside Defence investeert veel tijd en aandacht aan de veiligheid tijdens de lessen, workshops en evenementen.
Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden op onze site of door het inschrijfformulier, contract of offerte te ondertekenen verklaart de student / opdrachtgever nadrukkelijk de lessen, workshops en evenementen van INSIDE DEFENCE te volgen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel en andere schade, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, workshops of evenementen geheel en al door de student / deelnemer(s) / opdrachtgever zelf zullen worden gedragen.

Het deelnemen aan lessen, workshops en evenementen van INSIDE DEFENCE en het gebruik maken van apparatuur en materiaal geschiedt geheel op eigen risico. INSIDE DEFENCE is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen, workshops en evenementen wordt opgelopen, noch voor schade of vermissing van kleding/materiaal/voorwerpen die op de trainingslocatie aanwezig zijn of achter worden gelaten.

Men blijft eveneens zelf verantwoordelijk voor het in ongerede geraken van op de locatie achtergelaten zaken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor eigen rekening. INSIDE DEFENCE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de deelnemer ontheft INSIDE DEFENCE van elke aansprakelijkheid.

Deelnemers van INSIDE DEFENCE evenementen (reguliere lessen, workshops, seminars, cursussen e.d.) verklaren geen antecedenten te hebben bij Justitie. Indien de instructeur hierom verzoekt dient door de deelnemer een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te worden getoond. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn die voor rekening van de deelnemer komen.

INSIDE DEFENCE behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet voldoen aan bovenstaand artikel, te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige en onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door INSIDE DEFENCE. INSIDE DEFENCE is eveneens gerechtigd deelnemers te verwijderen van de trainingslocatie en/of het lidmaatschap eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen indien INSIDE DEFENCE van mening is dat hier een gegronde reden voor bestaat. Gegronde redenen zijn onder meer (maar niet beperkt tot) een medische noodzaak, storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen, workshops of evenementen), zich niet conformeren aan instructies van INSIDE DEFENCE, dan wel indien de bedrijfsvoering van INSIDE DEFENCE negatief beïnvloed wordt of kan worden. De beoordeling of sprake is van een gegronde reden is volledig zal naar eigen inzicht en discretie van INSIDE DEFENCE en is niet voor van bezwaar vatbaar.

Abonnementen
INSIDE DEFENCE hanteert een maandelijkse contributie van €52,- per kalendermaand. Voor dit bedrag mogen de reguliere lessen onbeperkt gevolgd worden.

Proeflessen tijdens de reguliere lessen zijn te volgen via een gratis proefweek of gratis proefles. Voor privé lessen is het volgen van een gratis proefles niet mogelijk.

Bovengenoemde bedragen zijn vastgesteld naar peildatum van 15 augustus 2022. Studenten zullen alvorens veranderingen plaatsvinden op de hoogte gesteld worden van deze komende veranderingen. De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door INSIDE DEFENCE worden aangepast.

De cursist heeft het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.
INSIDE DEFENCE werkt met een automatische incasso en betalingen via Ideal.

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier van onze partner Eversports volledig in te vullen.

Het lidmaatschap vangt aan vanaf het moment dat het abonnement is aangekocht via Eversports en de betaling is ontvangen. De inschrijving wordt automatisch verlengd.

Het incasseren van de maandelijkse contributie heeft geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen door het lid.

In gebreke
Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt het bedrag meegenomen in de eerst volgende incassering (zonder kosten). Hierna wordt € 10, – administratiekosten in rekening gebracht. Het lid krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen.

Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van INSIDE DEFENCE om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het lid kan dan de toegang tot de vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Aanpassen lestijden
INSIDE DEFENCE behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

Op officiële en erkende feestdagen en school vakanties is INSIDE DEFENCE gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.

Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden een vervanger te vinden voor het geven van een les/training. Mogelijk zal, bij het niet tijdig vinden van een vervanger, de les komen te vervallen.

Restitutie
Restitutie van de contributie, gekochte strippenkaarten,vooruit betaalde privélessen, proeflessen pakketten, kleding of materiaal , vooruitbetaalde seminars of workshops wordt niet verleend.

Opzeggen lidmaatschap
Inside Defence hanteert geen opzeg termijn. Opzeggen van het lidmaatschap is ten alle tijden mogelijk.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden, een mail aan info@insidedefence is voldoende. Feedback over het beëindigen stellen we zeer op prijs.

Achterstallige betalingen dienen te zijn voldaan of te worden voldaan op moment van opzegging.

Wanneer het lid het lidmaatschap niet schriftelijk beëindigd, blijft er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie maandelijks worden geïncasseerd tot het moment van werkelijke uitschrijving.

Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om het lid toegang verder te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.


KMG-NL lidmaatschap
Bij het afsluiten van een regulier lidmaatschap dient men ook lid te worden van de bond, dit geschiedt tegen een jaarlijkse betaling van €25,- per jaar.

In het eerste jaar zijn er bijkomende administratie kosten van €5,- en betaalt men €30,-

Betaling geschiedt rechtstreeks aan de bond middels een machtiging voor incasso cq KMG bondsformulier.

Verlenging is jaarlijks €25,- (KMG houdt zich het recht om volgens de KMG-NL richtlijnen de contributie te verhogen)

De cursist dient, bij deelname aan lessen Krav Maga, zich tevens te onderwerpen aan de Lidmaatschapsvoorwaarden van KMG – NL. Deze zijn vrijblijvend op te vragen via KMG – Nederland.


Kidsafety en Teens Krav Maga
Voor leden onder de 18 jaar rekenen wij geen inschrijfgeld. Eenmalig is de aanschaf van een Kidsafety T-shirt of Teens Krav Maga shirt verplicht.

De contributie van 34,50 euro per maand is berekend op jaarbasis en zal daarom ook tijdens schoolvakanties geïncasseerd worden. Voor de Kidsafety en de Krav Maga voor tieners lessen is het niet mogelijk om gebruik te maken van een 10 lessenkaart.


Schoolvakanties
Tijdens de schoolvakanties in de regio Amsterdam komen de Kidsafety en Teens Krav Maga lessen te vervallen. Voor de andere lessen kan er tijdens deze periodes een aangepast rooster zijn.


Wijzigingen Algemene Voorwaarden
Inside Defence behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Indien klant een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging

Samenwerking gemeente Amsterdam en het jeugdsportfonds

Inside Defence is partner van de gemeente Amsterdam en het Jeugdsportfonds. Vanuit de basiseisen gesteld door de gemeente Amsterdam en het jeugdsportfonds heeft Inside Defence een vertrouwenspersoon aangesteld in de persoon van Theresa Wever. Theresa Wever is bereikbaar op theresa (@) insidedefence.nl

Privacyverklaring


Inside Defence Inside Defence, gevestigd aan de Tafelbergweg 10, 1055 BN Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Tafelbergweg 10, 1055 BN Amsterdam +31627338675
M.Appelman is de Functionaris Gegevensbescherming van Inside Defence. Hij is te bereiken via info(@)insidedefence.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Inside Defence verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Inside Defence verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info(@)insidedefence.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Inside Defence verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Inside Defence analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Inside Defence verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Opname op onze mailinglist
Gebruikers van onze diensten worden op het moment dat zij zich registreren voor het gebruik van de van onze diensten (zowel voor een proef- als voor een betaalde licentie) gevraagd om opgenomen te worden op onze mailinglist. Inside Defence maakt gebruik van deze mailinglist om haar klanten periodiek op de hoogte te stellen over zaken als: nieuwe diensten, seminars, wijzigingen in het rooster, ‘Hints and Tips’ en wijzigingen op onze Algemene Voorwaarden of ons Privacy Statement.

De Klant is ten aller tijden in staat zich te verwijderen van onze mailinglist en realiseert zich hierdoor verstoken te blijven van door ons verspreide informatie m.b.t. onze diensten, maar ook wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden of ons Privacy Statement.

Geautomatiseerde besluitvorming
Inside Defence neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inside Defence) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Inside Defence bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 7 jaar > Fiscale bewaarplicht vanuit de belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Inside Defence verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Inside Defence blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerking persoonsgegevens
Indien jij de website van Inside Defence bezoekt, lid wordt van Inside Defence, een Proeflessenpakket  koopt of gebruik maakt van andere diensten van Inside Defence, verschaf jij persoonsgegevens aan Inside Defence. Zo verwerkt Inside Defence jouw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en de uitvoer van je lidmaatschap.

Dit laatste houdt onder andere in dat Inside Defence lidmaatschapscontributie bij jou incasseert.

Daarnaast kan Inside Defence jou telefonisch, per post, e-mail of social media benaderen over je lidmaatschap en informeren over haar eigen activiteiten, diensten, producten en promotionele doeleinden.

Inside Defence gebruikt het e-mailadres van haar leden tevens voor custom audience targeting via Facebook. Inside Defence maakt een custom audience groep aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien.

Lees meer over custom audience targeting.

Indien jij geen (digitale) brieven, nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, niet meer telefonisch benaderd wilt worden, geen of geen deel uit wilt maken van een custom audience advertising tool, kun je dit op ieder moment aangeven via het volgende e-mailadres: Info(@)Insidedefence.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Inside Defence gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Op deze website worden cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account > Ga naar https://www.eversports.nl/s/inside-defence

Om je account bij Eversports  te verwijderen kun je ook een email sturen naar info(@)insidedefence.nl en dan verwijderen de gegevens voor je.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info(@)insidedefence.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Inside Defence zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Inside Defence wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Inside Defence neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info(@)insidedefence.nl